แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรททางการศึกษา ตามที่ กคศ กำหนด.pdf


ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี 2564.pdf

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

O39.pdf