พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2562.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562.pdf

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-๒๕๔๕.pdf

พระราชบัญญัติกระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๔).PDF

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ.พ.ศ.2546.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา๔๗.pdf

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พรบ.ข่าวสาร ชุดที่ 7.pdf

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ๔๒.pdf

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ๒-๔๕.pdf

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พรบ.-สภาครู.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

พ.ร.บ.บริหาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พ.ร.บ.ขรค ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551.pdf

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

พ.ร.บ.การศึกษาฉบับที่ 3 พ.ศ.2553.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

พ.ร.บ. ขรค. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553.pdf

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ชุดที่ 8.PDF

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

1.PDF