ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy 

ประกาศโรงเรียนวัดการ้อง.pdf