ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2566

อาหารกลางวันโรงเรียนวัดการ้อง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ

โครงการ
อย.น้อย 

กิจกรรมวันสำคัญ
โรงเรียนวัดการ้อง

โครงการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้
และภาวะโภชนาการของนักเรียน

กิจกรรมภายนอกสถานศึกษา

ทุนการศึกษา
ที่นักเรียนได้รับ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ
 

ดูแลสุขภาพนักเรียน
 

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 

โครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจจราจร
 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน