1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

04009_ว2562.pdf
04009_ว2637.pdf
L427-2566.pdf
w13-2566.pdf
แจ้ง สพท. องค์ประกอบ ว12 และ ว13.pdf
ล26_2566_การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ.pdf
ว9-2566.pdf

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

V 14-2566.pdf
v9-2566.pdf
ล29-2566.pdf
ล456-2566.pdf
ว 16-2566 หลักฐานฯ สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน.pdf
ว1-2566.pdf

3.การพัฒนาบุคลากร

L565-2566.pdf
ล565-2566.pdf
ล679.2566.pdf
ว_15-2566.pdf
ว20-2565.pdf

4.การประเมินผลการปฎิบัติราชการ

ล154-2566.pdf
ล405-2566.pdf
ว6-2566-1.pdf
ว31-2565.pdf

5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ว8-2566.pdf
ว28-2565-1.pdf